Wedstrijdreglement FCDK Fandagen

REGLEMENT « Ontmoet F.C. De Kampioenen in het echt » WEDSTRIJD

ARTIKEL 1 – DOEL VAN HET REGLEMENT

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de wedstrijd « Ontmoet F.C. De Kampioenen in het echt ». De wedstrijd « Ontmoet F.C. De Kampioenen in het echt » (hierna «de Wed­strijd» genoemd) wordt door de naamloze vennootschap Puratos (hierna «de Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel Industrialaan 25 te 1702 Dilbeek, KBO nr. 0438.632.416 en maakt de totale overeenkomst tus­sen de partijen uit.

 

ARTIKEL 2 – WEDSTRIJDPRIJS

De Winnaars zullen de volgende cadeau kunnen winnen:

·       50 winnaars die elk 4 tickets ontvangen (totaal 200 tickets) voor de fandagen in Plopsaland, te gebruiken tijdens de fandagen tussen de periode van 8/07/2022 en 11/07/2022.

 

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België, minstens 18 jaar oud is en zijn aankopen doet in één van de deelnemende bakkerijen kan aan de wedstrijd deelnemen.

 

Het personeel van communicatiebureau, onderaannemer van de Organisator verantwoordelijk voor de praktische details van de Wedstrijd, de deelnemende bakkerijen en alle personen die deel uitmaken van de organisatie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van elke deelname.

 

Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal,  mits voorafgaand ak­koord van de Organisator, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.

 

ARTIKEL 4 – ALGEMENE OPBOUW VAN DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.

 

Bij aankoop van 1 F.C. De Kampioenenbrood bij de deelnemende bakker, krijgt de consument een sticker. In totaal moeten er 5 stickers verzameld worden, die op een postkaart worden gekleefd.

 

De consument moet ook volgende schiftingsvraag invullen om kans te maken op de prijs zoals beschreven in artikel 2:

  • Antwoorden op de schriftingsvraag ‘Hoeveel kaarten zullen wij ontvangen voor 20/06/2022?’.
  • Invullen van zijn/haar persoonsgegevens op het invulformulier.
  • Een formulier wordt als volledig beschouwd indien de persoonsgegevens en de schiftingsvraag is ingevuld en dat de gegevens leesbaar en duidelijk zijn. Ingeval van twijfel beslist de Organisator autonoom en naar eigen inzicht of een formulier als volledig wordt aanvaard.

 

De consument neemt deel aan de wedstrijd door zijn/haar volledige invulformulier op te sturen naar Postbus 22, Nieuwevaart, 9000 Gent.

 

 

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De deelname aan de wedstrijd is open van 1 april 2022 om 0u00 tot en met 20 juni 2022 om 23u59.

 

 

ARTIKEL 6 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De Winnaars zijn de personen die 5 stickers kleven en de schiftingsvraag correct beantwoorden. Indien er niemand de schiftingsvraag juist beantwoordt zijn de Winnaars diegene die het dichtst bij het correcte antwoord zitten. Indien er ex-aequo ontstaat wordt de winnaar bepaald op basis van de afstempeldatum.

 

De Winnaars worden persoonlijk verwittigd per telefoon of e-mail aan de hand van de door de de consument ingevulde contactgegevens op het deelnameformulier, en bezorgt de gewonnen tickets via mail.

 

Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert de deelnemer het wedstrijdreglement. Het reglement is te consulteren in alle deelne­mende bakkerijen of online via https://www.fcdekampioenen-brood.be.

 

Voor een geldige deelname, moet de deelnemer overigens op correcte en volledige wijze zijn naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer/GSM invullen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van hun persoonlijke gegevens.

 

Een deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de wedstrijd door meerdere volledig en correct ingevulde deelnameformulieren op te sturen.

 

De Organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers.

 

 

ARTIKEL 7 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Puratos behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal de enige verantwoordelijke zijn.

 

Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zullen de kandidaten op de hoogte gebracht worden dat hun persoonlijke gegevens opgesla­gen en bewaard worden in de vooropgestelde databank van de beheerder.

 

Elke deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens be­komen.

 

De verzamelde gegevens zullen eveneens gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de betrokken per­sonen om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

 

Indien de deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisator, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer gebruiken voor deze objectieven. De deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be.

 

De deelnemer aan de wedstrijd draagt overigens uitdrukkelijk het recht over aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de pri­jsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

 

 

ARTIKEL 8 – VERANTWOORDELIJKHEID

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een adreswijziging van de deelne­mer na inschrijving in de wedstrijd. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden ge­houden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-mailadres of telefoonnummer/GSM.

 

De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de wed­strijd, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deel­name aan de wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische stor­ingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd.

 

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen door toedoen van de deelnemende bakkerij.

Aangezien de manier van communiceren mogelijks op elektronische wijze gebeurt voor het contacteren van de winnaars van de Wed­strijd, is het aan de deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat de berichten niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken, sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator deze zijn bestemming niet kan bereiken.

 

De Winnaars kunnen de geldigheid van hun tickets nazien op hun ticket. De Organisator is niet verantwoordelijk voor tijdig gebruiken van het ticket. Tickets kunnen ook niet ingewisseld worden tegen valuta of andere prijzen.

 

ARTIKEL 9 – ALGEMEEN

ARTIKEL 9.1 – AANVAARDING VAN HET HUIDIGE REGLEMENT

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele be­twisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator.

 

ARTIKEL 9.2 - WIJZIGINGEN

De Organisator behoudt zich het recht om deze wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankon­diging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil.

 

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die afzonder­lijk een strenge beslissing zal nemen voor de partijen.

 

ARTIKEL 9.3 – JURIDISCHE COMPETENTIE

Dit wedstrijdreglement valt onder de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

 

De organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen.

 

ARTIKEL 9.4 – GELDIGHEID

Indien één van de condities van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de termen en con­dities van het huidige reglement niet aangetast worden en van toepassing blijven.

 

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mo­gelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële wens van de partijen, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.

 

ARTIKEL 9.5 – KLACHT

Elke klacht aangaande deze wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht

 

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als van nul en gener waarde en daaren­boven verjaard worden beschouwd.

 

Opgemaakt te

Groot-Bijgaarden

28 maart 2022